OĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja tvrtke Senčila Medle d.o.o.

Kazalo

Molimo da pažljivo pročitate opće uvjete jer nepoznavanje istih ne može biti predmet kasnijih reklamacija.

1. Opće

1.1 Opći uvjeti vrijede za sklopljene ugovore, kao i za sve narudžbe bez prethodnih pisanih ugovora, jer se potvrda narudžbe, dostavnice i računa smatra ugovorom. Ako su odredbe u ugovorima o poslovnoj suradnji dogovorene drugačije, vrijede ugovorne odredbe.

1.2U općim uvjetima izrazi imaju sljedeća značenja:

* proizvođač: Senčila Medle d.o.o.,
Podbevškova ulica 31, 8000 Novo Mesto
* kupac: pravna ili fizička osoba,
* proizvod: vrsta proizvoda iz ponude trgovca.

1.3 Kupac i proizvođač su dužni javite sve izmjene koje se odnose na podatke tvrtke, naziv banke, broj transakcijskog računa te na druge podatke koji su važni za poslovanje između ugovornih strana.

2. Ponude i narudžbe

2.1 Ponude su informativne prirode. Valjanost ponude je ograničena na razdoblje *najviše 30 dana od dana izdavanja*, osim ako se kupac i proizvođač ne dogovore drugačije.

2.2 Proizvođač narudžbu prima u pisanom obliku, odnosno narudžbenicom. Narudžba mora sadržavati: naziv proizvoda, dimenzije, mjerne jedinice, broj proizvoda, željeni datum isporuke te mjesto i način dostave.

2.3 Naručivanje je dozvoljeno na sljedeće načine:

2.3.1 Osobno u sjedištu proizvođača

2.3.2 Preko elektroničkog oblika:
 * mrežna stranica proizvođača sencila-medle.si,
* mrežna aplikacija proizvođača partnerji.sencila-medle.si,
* e-pošta proizvođača info@medle.eu,

2.3.3 Preko fizičkog oblika:
* poštom na adresu proizvođača (vidi točku 1.2.),
* faksom (+386 (0)7 39-30-933),

2.3.4 Usmene narudžbe nisu dozvoljene!

2.4 Tehnička dokumentacija, crteži, nacrti, slike i odgovarajući opisi koji su u fazi ponude, odnosno z svrhu narudžbe predani kupcu, ostaju u vlasništvu proizvođača. Kupcu je dokumentacija te vrste dostupna samo za internu uporabu. Navedena dokumentacija ostaje intelektualno vlasništvo proizvođača i kupac se mora pobrinuti da ne bude dostupna trećim osobama (ni u izvorniku, ni kao preslika ili u bilo kojem drugom obliku umnožavanja).

2.5 Zbog konstrukcijsko-tehničkih detalja, odnosno tehničkih propisa ili standarda, proizvođač pridržava pravo na promjenu proizvoda.

3. Sklapanje sporazuma

3.1 otvrdom narudžbe se smatra:

* pisana potvrda ponude/predračuna,
* izvedeno plaćanje predujma,
* potpisivanje ugovora,
* ispunjavanje dogovorenih ugovornih obveza,
* druge konkludentne radnje, ako se radi o stalnoj poslovnoj
* vezi i proizvođač je smatra
* relevantnom.

3.2 Potvrda narudžbe od strane kupca znači da je kupac upoznat s cjelokupnim tekstom općih uvjeta koji su navedeni na mrežnoj
stranici sencila-medle.si.

3.3 Ugovor, odnosno narudžba se sklapa na slovenskom i/ili stranom jeziku.

4. Cijena i uvjeti plaćanja

4.1 Na temelju upita o određenom proizvodu, na zahtjev kupca
priprema se ponuda, odnosno predračun u pisanom obliku te se ista šalje na željenu adresu. Kupac je prije potvrde narudžbe dužan detaljno pregledati ponudu/predračun (provjeriti podatke, skice…) i u slučaju nejasnoća zahtijevati dodatno obrazloženje proizvođača. Kupac nakon potvrđene ponude ne može više tražiti pojašnjavanje nejasnoća i mijenjati dogovorene rokove isporuke (potonje nije predmet reklamacijskih zahtjeva).

4.2 Cijene proizvoda tvrtke obračunavaju se u skladu s izdanima i od strane rukovodstva potvrđenim važećim cjenicima u trenutku narudžbe.

4.3 Važeći cjenici su dostupni u sjedištu tvrtke.

4.4 Sve cijene su navedene u eurima [EUR]. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu PDV) u cijenu nije uključen i obračunava se prilikom izdavanja računa.

4.5 Sredstva plaćanja:

* plaćanje gotovinom kod proizvođača,
* doznaka putem internetskog bankarstva,
* pouzećem.

4.6 Akcijske ponude vrijede do rasprodaje zaliha. Akcijske cijene ne uključuju troškove montaže, iste naknadno idu na teret kupca.

4.7 U slučaju plaćanja predujma (avansa) kupcu se može priznati popust. Prilikom svakog plaćanja, ako isto nije određeno u ugovoru, proizvođač i kupac se individualno dogovaraju o visini popusta. Navedeno vrijedi i za sve ostale popuste.

4.8 Proizvođač nakon tehničkog preuzimanja, otpreme ili pružene usluge izdaje račun. Račun je plativ u roku i na način koji je bio dogovoren prilikom potvrde narudžbe. Valutni rok počinje teći danom tehničkog preuzimanja, otpreme ili pružanja usluge.

4.9  Datumom plaćanja smatra se datum sjedanja sredstava kupca na
transakcijski račun trgovca kod njegove poslovne banke, odnosno po
primitku gotovinskih sredstva kod proizvođača.

4.10 U slučaju kašnjenja s plaćanjem, proizvođač može kupcu naplatiti zakonske zatezne kamate i sve troškove koje ima u vezi s naplatom plaćanja (vrijedi za slučajeve tužbe ili ovrhe).

4.11 Kupac koji kasni s plaćanjem odgovoran je za sve dodatne troškove koji su povezani s naplatom duga kod društva koje se bavi naplatom dugova.

4.12 Kupac koji dolazi iz država članica Europske unije i zahtijeva oslobađanje plaćanja PDV-a, dužan je proizvođaču dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja zadovoljava sve pravne i fizičke (porezne) zahtjeve u vezi s oslobađanjem plaćanja poreza. To se odnosi na dokaze o isporuci robe unutar Europske unije, na identifikacijski broj za PDV ili na bilo koje specifično oslobađanje poreza vezano uz kupca.
5. Stope PDV-a
5.1 Opća stopa PDV-a iznosi 22 %.

5.2 Niža stopa PDV-a 9,5 % obračunava se kod pružanja građevinskih usluga na stambenim objektima čiji je vlasnik fizička osoba i gdje stambeni objekt namijenjen trajnom boravljenju u višestambenoj zgradi korisne površine ne premašuje 120 m2, odnosno u jednostambenoj zgradi ne premašuje 250 m2 korisne površine stambenog objekta.

5.3 Za pravne osobe koje izvrše kupnju s montažom građevinskih usluga, obračun PDV-a prelazi na kupca na temelju obrnute porezne obveze u skladu sa člankom 76a Zakona o PDV-u (ZDDV-1).

6. Ambalaža

6.1 Troškovi standardne ambalaže uključeni su u cijenu proizvoda. Dodatne zahtjeve ambalažiranja su trošak kupca.

7. Dostava

7.1 Proizvođač i kupac se prilikom svake narudžbe dogovaraju, ako isto nije definirano u ugovoru, za način dostave, odnosno preuzimanje proizvoda.

7.2 Mogućnosti preuzimanja proizvoda:

* osobno preuzimanje od strane kupca,
* paketna dostava,
* dostava prijevoznim sredstvom od strane tvrtke.

7.3 Proizvajalec za države članice EU in ostale države dostavlja proizvode po predhodnem dogovoru s kupcem.

7.4  Troškove dostave pokriva kupac, osim ako se proizvođač i kupac o tome ne dogovore drugačije.

8. Montaža

8.1 Za nesmetano izvođenje montaže, kupac je dužan:
* proizvođača upozoriti na moguće prepreke (električne instalacije,
potrebne pripremne radove na mjestu montaže…),
* pripremiti pristup za nesmetanu ugradnju proizvoda,
* zaštiti pokretnu imovinu izravno oko mjesta montaže.

Na dijelovima na kojima za montažu nije uređena sigurnost (ograda, stepenice…), ista se ne izvodi, osim u slučajevima u kojima kupac na to posebno upozorava prije izvođenja montaže. U protivnom slučaju, kod nastalih oštećenja ili zastoja, eventualni troškovi idu na teret kupca.

9. Rokovi isporuke

9.1 Rokovi isporuke određuju se pri trenutnoj narudžbi i počinju teći danom potvrde narudžbe. Rokovi isporuke vrijede za termin pružene usluge.

9.2 Rok isporuke može se razmjerno produljiti u slučaju nepredvidljivih prepreka koje nisu nastale po volji proizvođača i koje su takve prirode da su imale značajan utjecaj na ispunjavanje obveza. Te nastale prepreke proizvođač je dužan što prije priopćiti kupcu. Na temelju takvih prepreka koje su kupcu bile priopćene, kupac ne može uložiti zahtjev za povrat štete nastale prilikom prekoračenja roka isporuke. Preprekama koje su nepredvidive smatraju se i svi događaji koji izravno i neizravno utječu na poslovanje tvrtke i tvrtka za njih nije odgovorna. To uključuje više sile, pandemije, nesreće i druge nepredviđene događaje.

9.3 Termin montaže je kupcu pravovremeno priopćen i fiksno određen, stoga ga bez suglasnosti proizvođača kupac ne smije samovoljno pomicati. Prilikom montaže kupac obvezno mora biti osobno prisutan ili umjesto njega s njegove strane ovlaštena osoba koja potvrđuje tehnički primitak. Po završetku usluge, kupac je zajedno s izvođačem montaže dužan pregledati objekt i potpisati tehničko preuzimanje. Akose utvrde nedostaci, isti se zapisuju na dokument, u protivnom vrijedi da nedostaci nisu bili utvrđeni.

9.4 Potvrđeni rok isporuke može se produljiti u slučaju naknadne izmjene narudžbe kupca.

9.5  U slučaju da kupac u okviru roka isporuke proizvod nije preuzeo, proizvođač ima pravo izdati račun. Proizvođač može obračunati dodatne troškove skladištenja izrađenih proizvoda.

9.6 Prelazak odgovornosti za proizvode vrijedi danom preuzimanja proizvoda, dostavljenih od strane prijevoznika. U slučaju kada proizvođač ne izvrši prijevoz i ne snosi troškove prijevoza, rizik gubitka i/ili oštećenja proizvoda prelazi na kupca, predajom proizvoda prijevozniku ili kupcu osobno.

10. Oštećenja prilikom transporta
10.1 Kupac je prilikom preuzimanja pošiljke dužan pregledati njezin sadržaj.

10.2  Ako za dostavu nije zadužen proizvođač, za gubitak ili oštećenje pošiljke tijekom dostave proizvođač ne odgovora. Za to odgovara prijevoznik, odnosno dostavljač.

10.3  U slučaju iz točke 10.2., kupac je dužan cjelokupnu pošiljku (paket, zaštitnu ambalažu, proizvod) reklamirati proizvođaču koji je obvezan riješiti reklamaciju na vlastiti trošak, ako mu se dokaže odgovornost.

10.4  Kupac je dužan o oštećenju i/ili gubitku pošiljke obavijestiti prijevoznika i proizvođača.

11. Zadržavanje prava vlasništva

11.1 Proizvođač do potpunog plaćanja kupoprodajne cijene, uključujući svih dodatnih troškova i zateznih kamata, zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom.

11.2 U slučaju ugradnje ili montaže proizvoda proizvođača s drugim proizvodima, proizvođač zadržava pravo vlasništva i na dijelu tih proizvoda ili na razmjernom dijelu novog proizvoda.

11.3 Proizvod nad kojim proizvođač ima pravo vlasništva, kupac je dužan pravilno skladištiti i primjereno ga zaštititi od nepovoljnih vremenskih utjecaja, požara, krađe, predviđenih mehaničkih oštećenja itd.

11.4 U slučaju pokretanja stečajnog postupka, postupka prisilne naplate ili likvidacije kod kupca, proizvođač ima pravo vlasništva nad imovinom kupca u visini neplaćenih računa za isporučeni proizvod i eventualnih zateznih kamata.

11.5  Ako je plaćanje isporučene robe osigurano važećim instrumentima osiguranja (mjenica, bankovna garancija, izvršnica (isprava za osiguranje, odnosno bržu naplatu potraživanja između dužnika i vjerovnika), akreditiv, dokumentarni inkaso itd.), prestaje valjanost prava vlasništva proizvođača nakon uspješnog unovčavanja takvog instrumenta.

12. Reklamacije – Odgovornost za greške

12.1 Kupac mora izvršiti tehničko preuzimanje (količina, kvaliteta itd.).

12.2 Količinsko preuzimanje robe izvodi primatelji u prisutnosti
prijevoznika ili proizvođača i za eventualne količine greške tereti
prijevoznika, odnosno proizvođača. Potvrdom dokumenta o isporuci
i/ili tehničkog preuzimanja, prijevoznik, odnosno kupac potvrđuje količinsko preuzimanje i neoštećenost robe prilikom preuzimanja.

12.3 Kvalitativno preuzimanje robe vrši kupac odmah nakon preuzimanja proizvoda. Greške koje su očite, kupac je dužan pisanim putem prijaviti proizvođaču najkasnije u roku 8 dana po primitku proizvoda. Dokazno gradivo mora biti slikano u originalnoj ambalaži proizvođača, u protivnom se reklamacija ne priznaje.

12.4 Skrivene greške je kupac dužan pisanim putem prijaviti proizvođaču bezodložno prilikom otkrivanja greške, odnosno u roku 8 dana od otkrivanja greške, ali ne kasnije nego u roku 30 dana od dana isporuke.

12.5 Kada dođe do reklamacije na već kod kupca postavljenim proizvodima, kupac ih je na zahtjev proizvođača dužan vratiti proizvođaču na pregled i popravak. Kada kupac traži novi proizvod i reklamirani ne želi vratiti, proizvođač zamjenjuje (sporni) reklamirani dio proizvoda.
U tom slučaju troškovi ostalih sastavnih dijelova idu na teret kupca.

12.6  Kupac proizvođaču ne može naplatiti troškove obrade reklamacije, ako proizvođač reklamaciju otkloni u skladu sa zakonom.

12.7  Kod reklamacije proizvoda od strane kupca, zahtijeva se povrat originalne ambalaže, čime se proizvođaču osiguravaju okolnosti za stručnu procjenu nastale situacije.

12.8  Reklamacije koje prijavi kupac moraju biti dane
proizvođaču u pisanom obliku. Kupac je dužan priložiti kopiju računa te detaljno opisati oštećenja, odnosno greške na proizvodu i omogućiti proizvođaču razgled reklamiranog proizvoda u najkraćem mogućem vremenu nakon predane reklamacije.

12.9  Ako kupac mjerenja izvrši sam, proizvođač nije odgovoran za greške koje proizlaze iz pogrešnih mjerenja. Svi troškovi koji nastanu kao posljedica pogrešnih mjerenja kupca, idu na teret kupca u cijelosti. U slučaju greške prilikom mjerenja od strane proizvođača, za grešku snosi troškove proizvođač, kupac pri tom nema pravo na povrat troškova zbog nepravovremene i nepotpune izvedbe radova na dogovorenom mjestu usluge. Proizvođač je dužan grešku otkloniti u što kraćem mogućem vremenu.

12.10  Kupac je dužan zadržati proizvode do rješenja reklamacije i s njima postupati kao dobar gospodar, u protivnom odgovara za nastalu štetu.

12.11  Proizvođač će nastojati reklamaciju riješiti u skladu sa zakonom. U slučaju da reklamaciju nije moguće riješiti u dogovorenom roku, proizvođač je dužan u pisanom obliku obavijestiti kupca o novom roku i načinu rješavanja reklamacije.

12.12 Proizvođač pridržava pravo odbiti reklamaciju u slučajevima, zapisanima u jamstvenom listu. Reklamacija ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

* ako reklamacija nije podnesena u obveznom roku (8 dana),
* ako reklamaciji nije priložen (izvornik ili preslika) računa,
* ako se utvrdi da je oštećenje posljedica kupčeva nepravilnog ili nemarnog postupanja, mehaničkog oštećenja i kvarova u slučaju više sile,
* ako proizvod nije bio vraćen zajedno s originalnom ambalažom, termo lom,
* neprimjerni temelj za pričvršćivanje proizvoda (meke, neravne podloge itd.),
* proizvod proizveden u skladu s tvorničko dozvoljenim tolerancijama (dimenzija, boja, rastezanje, elastičnost itd.),
* nestandardna dimenzija proizvoda kada kupac unatoč upozorenju proizvođača o eventualno nepravilnom radu proizvoda, isti svejedno naruči.

12.13 Proizvođač u skladu sa smjernicama za kvalitetu “GSB AL 631 – Internationale Qualitätsrichtlinien für die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium” odbija reklamacije površinskih grešaka profila, koje nisu vidljive iz daljine,

* 3 metra i/ili više kod profila za vanjsku uporabu,
* 2 metra i/ili više kod profila za unutarnju uporabu,

12.14 Proizvođač u skladu s uputama proizvođača tkanina ili robe odbija reklamacije površinskih grešaka. Podaci za određeni tip tkanine ili robe su na raspolaganju kod proizvođača.

12.15 Proizvođač ne snosi odgovornost za nepravilno skladišten ili ugrađen materijal od strane kupca.

13. Jamstvo

13.1  Opći jamstveni rok u skladu sa zakonom.

13.2 Jamstvo vrijedi uz pridržavanje uputa na jamstvenom listu te prilikom podnošenja preslike računa. U protivnom slučaju jamstvo ne vrijedi. Upute su objavljene na mrežnoj stranici proizvođača (točka: 2.3.2.).

14. Povrat robe bez razloga za reklamaciju

14.1 Povrat robe po želji kupca (bez razloga za reklamaciju) nije moguć. Proizvođač proizvodi proizvode za poznatog kupca po individualnim mjerama.

15. Žalbe

15.1 Kupac se može u slučaju problema pisano žaliti proizvođaču. Isti će u što kraćem mogućem vremenu odgovoriti na žalbu, odnosno obavijestiti kupca koliko će vremena rješavati žalbu. Proizvođač će nastojati da se eventualni sporovi riješe sporazumno u najkraćem mogućem vremenu.

16. Odustajanje od ugovora

16.1 Kupac od potvrđene narudžbe, odnosno sklopljenog sporazuma ne smije odustati bez prethodnog pristanka proizvođača. U protivnom slučaju kupac je dužan vratiti sve eventualne troškove te štetu koju je pretrpio proizvođač.

17. Zaštita osobnih podataka

17.1 Proizvođač se u skladu s “*Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju” obvezuje na zaštitu svih osobnih podataka koji će biti upotrijebljeni isključivo u postupku naručivanja proizvoda. Proizvođač s osobnim podacima postupa kao s poslovnom tajnom te ih ne šalje trećim neovlaštenim osobama.

18. Valjanost općih uvjeta poslovanja

18.1 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici proizvođača. U slučaju izmjene odredbi Općih uvjeta poslovanja, vrijede novi uvjeti s danom objave na mrežnoj stranici u onom dijelu koji se odnose na izmjenu.

18.2 Ako bilo koja od odredbi općih uvjeta poslovanja dijelom ili u cijelosti postaje ili je proglašena ništetnom ili neizvršivom, takva ništetnost ili neizvršivost ne utječe na preostale odredbe općih uvjeta poslovanja.

18.3 Opći uvjeti ne vrijede, odnosno ne vrijede u cijelosti, ako se ugovorne strane pisanim ugovorom o određenim pitanjima izričito drugačije ne dogovore.

19. Primjena pravnih i sudskih nadležnosti

19.1 Opći uvjeti poslovanja obrazlažu se i tumače u skladu sa slovenskim pravom i pravom Europske unije.

19.2 Proizvođač i kupac će sve sporove rješavati sporazumno. U slučaju da sporazum nije moguć, za rješavanje spora nadležan je sud u u Novom Mestu.

Mjesto, datum:
Novo mesto, 04.06.2020

Senčila Medle d.o.o.
Gorazd Medle, direktor

Kateri način odpiranja pliseja izbrati?

Od zgoraj navzdol

– Profil pliseja se fiksira na steklitveno letvico na zgornji strani okna.
– Odpiranje pliseja s potegom navzdol.

Od spodaj navzgor

– Profil pliseja se fiksira na steklitveno letvico na spodnji strani okna.
– Odpiranje pliseja s potegom navzgor.

Capri

– Prosojne tkanine, ki namesto z vzorcem osvežijo prostor s svojo enobarvnostjo.
– Enostaven, vendar eleganten pogled.
– Prepuščajo veliko mero svetlobe.

Dimenzije roloja

Širina roloja
Višina roloja